Начална страница English
БТС   Туристическо дружество "Урвич"-гр.СофияП О К А Н А

УВАЖАЕМИ ТУРИСТИ,

Управителният съвет (УС) на Туристическо дружество „УРВИЧ” гр. София свиква Общо отчетно-изборно събрание на 21.03.2019 г. (четвъртък) от 18:30 ч. в залата на Министерството на младежта и спорта, находяща се в гр. София, бул. "Васил Левски" № 75, ет. 5


Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Отчет на УС за дейността на дружеството през 2018 г.
2. Отчет за финансовото състояние на дружеството за 2018 г.
3. Приемане на проектобюджета на дружеството за 2019 г.
4. Избор на УС и инспекторат на дружеството.
5. Избор на делегат за Общото събрание на БТС.


При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ Общото събрание ще се проведе същия ден в 19:30 ч., на същото място независимо от броя на присъстващите членове на сдружението.


Поканват се всички членове на сдружението да участват в Общото отчетно-изборно събрание. Право на участие имат само членове, които към датата на събранието 21.03.2019 г. са заплатили членския си внос.